Menu
PROCUREMENT (จัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 มีนาคม 2566 - 5 เมษายน 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างส่วนบน ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการตรวจสอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 3 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างส่วนบน ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน 150 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2566)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาเจาะแท่งตัวอย่างคอนกรีต และวิเคราะห์ความเสียหาย ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 24 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะแท่งตัวอย่างคอนกรีต และวิเคราะห์ความเสียหาย ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 20 มกราคม 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 12 มกราคม 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้ จำนวน 135 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าอาคารสนามแบดมินตัน
รับเอกสาร วันที่ 22 ธันวาคม 2565 - 24 มกราคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์แบบมีล้อ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์แบบมีล้อ จำนวน 43 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย Web Hosting Computer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมากั้นห้องสำหรับเก็บเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๓๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์รังสิต โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบมีล้อ จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายสายการผลิตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Web Hosting Computer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 - 8 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องสำหรับเก็บเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ราย
รับเอกสาร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 - 8 ธันวาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาต่อที่สถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการจัดงาน TU Open House 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางกะดี โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดงาน TU Open House 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายการผลิตแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกลึงซีเอ็นซี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาต่อที่สถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์รังสิต โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการสู้ราคา ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหน่วยการวัดแหล่งจ่าย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อสายการผลิตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายการผลิตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 - 21 ตุลาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบหลายช่อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยการวัดแหล่งจ่าย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายการผลิตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 - 11 ตุลาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องรับโทรทัศน์และขาตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางกะดี  โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 ตุลาคม 2565 - 20 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 กันยายน 2565
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 30 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบหลายช่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 กันยายน 2565 - 18 ตุลาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเซนเซอร์สำหรับวัดแรงกระทำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเซทกระบอกแม่แรง ๑๐๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบหลายช่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 13 กันยายน 2565 - 23 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องฉายภาพ Visualizer จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบหลายช่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 6 กันยายน 2565 - 9 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายแว่น AR สามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดทดลองการนำความร้อนของของแข็ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องควบคุมอุณหภูมิต่ำแบบไหลวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Discovery Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Discovery Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ Visualizer จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่น AR สามมติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองการนำความร้อนของของแข็ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิต่ำแบบไหลวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ประกาศเรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Mastercam ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน อาคารปฏิบัติการ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC OS จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 - 3 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการ Google Workspace for Education - Teaching and Learning Upgrade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Google Workspace for Education - Teaching and Learning Upgrade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 - 20 กรกฎาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - 18 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน อาคารปฏิบัติการ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC OS จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 29 มิถุนายน 2565 - 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Minitab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาผลิตของที่ระลึก (ตุ๊กตา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาจัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Basic EE จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 17 มิถุนายน 2565 - 27 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Minitab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
รับเอกสาร วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบรั่วซึมดาดฟ้า และระบบระบายน้ำฝน อาคารสำนักงานหลังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตของที่ระลึก (ตุ๊กตา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องบดแบบลูกบอล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบดแบบลูกบอล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า รังสิต และบางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบรั่วซึมดาดฟ้า และระบบระบายน้ำฝน อาคารสำนักงานหลังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า รังสิต และบางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 เมษายน 2565 - 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 20 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดพลาสม่า (Plasma system) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดฝึก PLC และชุดกระบวนการอัตโนมัติพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการออกแบบและผลิตนิทรรศการออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฝึก PLC และชุดกระบวนการอัตโนมัติพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องขยายเสียง จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตัดวัสดุด้วยเลเซอร์แบบ CO๒ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายแว่น AR ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงเช่าใช้บริการ Dedicated Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงซื้อโปรแกรมสำหรับจำลองสภาพ จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Dedicated Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่น AR ๓ มิติจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับจำลองสภาพ จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยเลเซอร์แบบ CO2 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการสู้ราคา ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ แบบ CO๒ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เครื่องวัด จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกภาชนะใส่สารตัวอย่างแบบอินฟาเรด สำหรับเครื่องย่อยโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 13 ธันวาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง FTIR Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกภาชนะใส่สารตัวอย่างแบบอินฟาเรด สำหรับเครื่องย่อยโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องวัด จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายแว่น AR ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการจัดการระบบบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง FTIR Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่น AR ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการจัดการระบบบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Discovery Platform จำนวน ๑ โปรแกรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Discovery Platform จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
วันที่ 2 กันยายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้อง Active Learning จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน ๓๕๐๙ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing Facility) จำ นวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Drawing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 21 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดทดลองและสาธิตระบบการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานอย่างอัติโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 21 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 16 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ๓๕๐๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการปรับปรุงและพัฒนา API ระบบข้อมูลหนี้สินของนักศึกษา บน TU GREATS Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 11 มิถุนายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองและสาธิตระบบการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๖๔)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการปรับปรุงและพัฒนา API ระบบข้อมูลหนี้สินของนักศึกษา บน TU GREATS Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Drawing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการสะท้อน (Diamond ATR accessory) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องบดสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 3509 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครนสวิง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 28 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 38 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๒๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการสะท้อน (Diamond ATR accessory) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Drawing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 8 เมษายน 2564 - 27 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครนสวิง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 เมษายน 2564 - 23 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๒๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 2 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบดสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 3509 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 26 มีนาคม 2564 - 16 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงซื้อกล้องเพื่อการทำแผนที่ Street View พร้อม GPS จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า รังสิตและบางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องเพื่อการทำแผนที่ Street View พร้อม GPS จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 12 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ Fitness center บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้ จำนวน ๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 มีนาคม 2564 - 15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า รังสิตและบางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องนํ้าสำหรับ Fitness center บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้แช่แข็ง (Freezer) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 มกราคม 2564 - 7 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่แข็ง (Freezer) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงเช่าใช้บริการ Dedicate Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงขนาด ๑๕๐๐ kVA อาคารปฏิบัติการ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Vacuum Freeze Dryer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Dedicated Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ kVA อาคารปฏิบัติการ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Vacuum Freeze Dryer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในข้อตกลงจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม จากอาคารสำนักงานถึงถนนสัญญาธรรมศักดิ์และอาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบกำลังอัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม ระหว่างพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีในเว็ปไซต์ต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำนํ้าอุ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม ระหว่างพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเตาอบลมร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 กันยายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer) พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Water Purification System) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม ระหว่างพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 17 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบลมร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุด ศูนย์รังสิต จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดเป้าวัดระยะแบบปริซึ่ม พร้อมกล่องบรรจุ และขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 กันยายน 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเป้าวัดระยะแบบปริซึ่ม พร้อมกล่องบรรจุ และขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermal Solution) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563