PROCUREMENT
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔)
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 573.96 Kb
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 215.56 Kb
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 203.10 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 589.70 Kb
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 363.57 Kb
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 155.08 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 162.78 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 152.08 Kb
previous 1 next
ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-06-20
FILE SIZE : 220.59 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-06-20
FILE SIZE : 232.97 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-05-23
FILE SIZE : 254.24 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Posted on 2024-05-08
FILE SIZE : 634.65 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-03-08
FILE SIZE : 196.25 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-03-08
FILE SIZE : 219.42 Kb
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Posted on 2024-01-29
FILE SIZE : 214.09 Kb
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Posted on 2024-01-29
FILE SIZE : 220.92 Kb
previous 1 2 3 next
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567)
Posted on 2024-06-21
FILE SIZE : 4.39 Mb
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-06-21
FILE SIZE : 184.30 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567)
Posted on 2024-06-18
FILE SIZE : 6.94 Mb
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-06-18
FILE SIZE : 190.38 Kb
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567)
Posted on 2024-06-11
FILE SIZE : 6.96 Mb
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสิรินธราลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 - 14 มิถุนายน 2567)
Posted on 2024-06-05
FILE SIZE : 19.00 Mb
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสิรินธราลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-06-05
FILE SIZE : 183.38 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร IT/MT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567)
Posted on 2024-05-24
FILE SIZE : 12.48 Mb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 next
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร IT/MT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-06-19
FILE SIZE : 207.92 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ (e-bidding)
Posted on 2024-06-05
FILE SIZE : 192.89 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนบางกะดี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-05-29
FILE SIZE : 194.28 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)
Posted on 2024-05-28
FILE SIZE : 209.98 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
Posted on 2024-05-16
FILE SIZE : 2.86 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-05-03
FILE SIZE : 172.46 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ บางกะดี (e-bidding)
Posted on 2024-05-01
FILE SIZE : 193.01 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบางกะดี (ห้อง ๒๕๐๑, ๒๕๐๖) โดยวิธีคัดเลือก
Posted on 2024-04-26
FILE SIZE : 181.88 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-307 ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-19
FILE SIZE : 81.45 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนบางกะดี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-18
FILE SIZE : 77.07 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-18
FILE SIZE : 78.33 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเก้าอี้นักศึกษา จำนวน 152 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-10
FILE SIZE : 81.19 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะเรียน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-10
FILE SIZE : 80.09 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเก้าอี้นักศึกษา จำนวน 163 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-10
FILE SIZE : 81.19 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-10
FILE SIZE : 83.53 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนศูนย์รังสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-06-10
FILE SIZE : 78.33 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการการถ่ายเอกสาร ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
Posted on 2024-06-12
FILE SIZE : 2.12 Mb
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 6 ร้าน (5 มิ.ย. 2567)
Posted on 2024-06-05
FILE SIZE : 2.41 Mb
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 ร้าน ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
Posted on 2023-11-24
FILE SIZE : 209.04 Kb
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ลงวันที่ 21 กันยายน 2566
Posted on 2023-09-21
FILE SIZE : 2.38 Mb
ประกาศผู้ชนะการสู้ราคา ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
Posted on 2023-07-20
FILE SIZE : 158.26 Kb
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
Posted on 2023-06-29
FILE SIZE : 1.74 Mb
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
Posted on 2022-12-21
FILE SIZE : 190.50 Kb
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าอาคารสนามแบดมินตัน
Posted on 2022-12-21
FILE SIZE : 880.29 Kb
previous 1 2 next
Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University - Rangsit Campus
99 Moo 18, Km. 41 on Paholyothin Highway Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Tel : +66-2-986-9009~13,+66-2-986-9103~10, +66-2-564-3221~9
Fax : 02-986-9112-3
SOCIAL NETWORK JOIN US